SEMANTIČKO ČUDO ALLAHOVE KNJIGE (VIII)

           „SEDAM HARFOVA“ KUR'ANA

S imenom: Allah, svemu Dobročinitelj, Najmilostivniji:

Da su sva stabla na Zemlji pisaljke, a da se u more, kad presahne, ulije još sedam mora, ne bi se ispisale Allahove riječi; Allah je, uistinu, silan i mudar. (Lukman, 31: 27)

 

Mahmud Šeltut u svome tefsiru o et-tertību'l-mushafijju (rasporedu u Mushafu) kaže da je njegova svrha, između ostaloga, u tome da olakša hifz (učenje napamet) Kur'ana – kako bi Kur'an postao Kitābu umma – Knjiga cijele muslimanske zajednice, kako bi ga ta zajednica lakše provodila u svojoj praksi i prenosila novim naraštajima, međutim, nama se čini da je Šeltut izostavio još jednu važnu svrhu ovog rasporeda, a ta je: mnoštvo,  izobilje  značenja koja se otkrivaju „iznad“ i „ispod“ teksta Kur'ana, u njegovom  sijaq-u  ( kontekstu), te značenja koja se nadaju iz  munāsebata njegovih ajeta i sura u Kur'anu kao jednom Nad-znaku.

Vjerovatno najpoznatiji kur'anolog- ekspert za  taj munāsebat,  Buqa'i, Kur'an posmatra kao jednu savršenu mrežu u kojoj je svaki ajet povezan sa svakim ajetom u cjelini Kur'ana, kao i svaka sura sa svakom surom u kur'anskom Nad-znaku. Tako npr. on iznalazi posebne značenjske veze između posljednje sure, En-Nas,  i prve sure, El-Fatihe,  posebno između Božijih imena: Rabb, Melik, Ilah (u prvoj) i Allah, Rabb, Malik  ( u drugoj), između kontekstā u kojima se ta imena nalaze u prvoj i drugoj suri, zatim između ključne riječi sure En-Nas, vesvās  i dova iz drugog dijela sure Fatihe; a zatim: između ove sure i pojedinih jesta u surama: El-‘Araf, El-Isra’, El-Hidžr   itd. Iste takve veze Buqa'i pronalazi između sure El- Feleq  i sura: En-Nas, El-Beqara, te sure  Ihlas i sure  Ali Imran, itd.

Ali, Kur'an se ne obraća samo razumu, nego i „srcu“, bolje: cijelom ljudskom biću, cijelom biću koga je sam nazvao  el-insān- om –  tj. biću koje je blisko Bogu, toliko da ono može, svojim ukupnim moćima, recipirati Njegovu Objavu. Zato je on dat u posebnoj „unutarnjoj muzici“ i zato i njegov „zvučni vodopad“ – znači, otkriva „srcu“ izobilje  emocija, ideja, smislova… Ta se el-musiqa ed-dahilijja  javlja baš u svakom ajetu i baš u svakom njihovom nizu ili  sijaq-u. Ona je jedinstvena, neponovljiva… i čini nam se odražava onaj drugi Kur'an, naime – naš pojavni svijet, koji ti samo izgleda da je stattičan, a zapravo je stalno u promjeni:

Zemaljske- nebeske tajne odgonetaj:

Omeđeni svemir širi se u beskraj!

Svaki atom plovi prema Prijatelju –

I na putu postavlja znakove od pijeska.

(Muhammed Ikbal, Poruka istoka)

Najviše na temelju ove kur'anske unutarnje muzike Gazali i Ibn ‘Arebi su konstruisali teoriju po kojoj kur'anske svjetove ili slojeve svako srce tumači sebi i na svoj način. A onda zaista nema kraja „Allahovim riječima“ koje su spomenute u uvodnom ajetu.

Taberi za taj ajet kaže:“To znači: ne bi se ispisala čuda moga Stvoritelja, niti Njegova mudrost, Njegovo stvaranje i Njegovo znanje“ o svjetovima koje vidiš i o onima koje ne vidiš. A pošto je Kur'an odraz Allahovoga znanja, onda se ni njegova Objava sa „sedam harfova“ – nikada ne može dokraja sagledati i ispisati.

Ebu Hurejre prenosi da je jedne prilike Ebu Bekr,r.a., sjedio sa Poslanikom, s.a.v.s., kad je naišao jedan čovjek i ispričao:“Noćas sam sanjao čudan san! Vidio sam oblak koji nas je zaklonio, iz njega padahu med i maslo, a ljudi ispruženih ruku uzimaju – neki puno, neki malo toga meda i masla. I vidio sam stepenice ispružene između nebesa i Zemlje, i tebe, Božiji Poslaniče, kako se uspinješ sve dok se nisi uspeo na njih, zatim su te slijedili ljudi sve dok se i oni nisu popeli na njih.“ Allahov Poslanik, s.a.v.s., na to se nasmija, a Ebu Bekr reče:“Božiji Poslaniče, dozvoli mi da mu ja protumačim ove snove.“ Božiji Poslanik, s.a.v.s., reče:“Objasni ih, Ebu Bekre!“  pa Ebu Bekr reče:“Božiji Poslaniče, oblak koji nas je zaklonio – to je islam; onaj med i maslo šta kaplju iz nebesa – to je Kur'an, u njemu je slast kao i u maslu i medu; a oni što pružaju ruke i uzimaju puno ili malo – to su ljudi koji od Kur'ana uzimaju puno ili malo; stepenice između nebesa i Zemlje – to je tvoj Sunnet; ti si prvi koji ga primjenjuje i prvi koji ga je uzdigao, i svako ko primjenjuje tvoj Sunnet – on ga uzdiže.

 

Džemaludin LATIĆ