ESEJI O KUR'ANU

 

97. PREDODREĐENJE

Mekkanska, 5

S imenom:Allah, svemu Dobročinitelj, Najmilostivniji:

Budi siguran, Mi spuštamo [1] mir i spas tokom Lejletu'l-kadra [2]!

A možeš li ti (umom svojim) dokučiti šta je to Lejletu'l-kadr [3]?!

Lejletu'l-kadr, Noć predodređenja, bolja je od hiljadu mjeseci [4]:

u njoj se (sa Nebesa na Zemlju) spuštaju meleci [5] i Džibril [6] – s odredbom [7] Stvoritelja i Gospodara svoga – o svemu što će se dogoditi (u toj godini)!

Mir i spas (od svakoga zla) [8] u njoj su sve dok se zora ne pomoli.

TE'VIL:

Noć o kojoj govori ova kratka sura veličanstvena je po više osnova, a ponajprije po tome što je u njoj počelo objavljivanje Kur'ani kerima i poslanstvo Muhammedovo, s.a.v.s., potom po tome što se u njoj spuštaju meleci sa posebnim zaduženjem i Džibrili Emin, a sa njima Allahov rahmet, mir i spas za vjernike od svakoga zla od njezinog početka do njezinoga kraja. Stoga je ona nazvana Lejletu'l-mubāreke (Noć berićeta) i Lejletun sālime (Noć mira i spasa); ona dolazi svakog ramazana, a Resulullah, s.a.v.s., ostavio je nejasnim u kojoj tačno noći ovog „prvaka mjeseci“ ona pada – kako bi ljudi što više ramazanskog vremena proveli u raznim vidovima ibadeta i njima se približavali  svome Gospodaru.

KOSMIČKI DOGAĐAJ U SVAKOJ GODINI

Allahov Poslanik, s.a.v.s., opisao je tu noć kao kosmički događaj koji se ponavlja svake godine u nekoj neparnoj noći ramazani šerifa:

„Znaci Noći Kadr su da je ta noć čista i svijetla – kao da je u njoj pun mjesec. Ona je mirna i tiha. U njoj nema ni prevelike hladnoće ni vrućine. U njoj, dok ne svane, ni jednoj zvijezdi nije dozvoljeno da padne.“

U drugom hadisu:

„Sunce, kad osvane Lejletu'l-kadr, izađe zaokruženo, bez (uobičajenih) zraka, kao da je pun mjesec. Taj dan šejtanu nije dopušteno da sa njime izađe.“

ČOVJEČE, PROCIJENI…

No, u podtekstu ove sure, s obzirom na etimologiju imenice qadr, koja dolazi i od glagola koji znači procijeniti, opravdano se može izvesti sljedeća poruka: O, čovječe, procijeni hoćeš li ići putom na koji te poziva Kur'an, Allahovo, dž.š., Pismo ljudskom rodu, i Njegov „Pečat poslanika i vjerovjesnika“, Muhammed, a.s., ili nekim drugim putom, a svaki put izvan ovoga puta je, u ovoj ili onoj mjeri – zabluda i tiranija:

Allah je na Sebe preuzeo obavezu da obznani Svoj put, a ostali putovi su – tiranski… (16, 9).

NEPROCJENLJIVA VELIČINA KUR'ANA I POSLANSTVA

Dva izrazito stilska izraza (u 2. i 3.ajetu), zapravo, poručuju da čovjek ne može sagledati veličinu ove noći – zato što je Allah, dž.š., u toj noći – i svake te noći- podario dostojanstvo, čast i ugled ljudskom rodu šaljući mu Svoju Uputu i Svoga Poslanika.

I kao što je Svevišnji mudro upotpunio i spremio Svoj Kur'an spustivši ga – u toj noći –  iz Levhi mahfūza na Zemaljsko Nebo, a odatle – u istoj noći – prvih pet ajeta na „srce“ Resulullahovo, s.a.v.s., On na isti način – u toj veličanstvenoj noći- šalje Svoje predodređenje, hukm, za svako Svoje stvorenje i za narednu godinu. Svaki vjernik i vjernica, svojim ibadetima tokom te noći, u mogućnosti je da – u svojoj sudbini- dosegne Allahovu milost i spas od svakoga zla i Njegove kazne:

Mi iz Kur'ana spuštamo lijek i milost vjernicima…(17, 82).

Prvi susret sa Džibrilom, a.s., i melecima u toj noći označio je početak poslanstva Muhammedova, s.a.v.s., koji je svoje pozvanje, u kasnijim godinama, ovako opisao: „Ja i vi – to vam je poput čovjeka koji zapali vatru, a onda na tu vatru počnu letiti skakavci i leptirovi, a on ih žestoko tjera i spašava od nje. Ja, isto tako, vas sprječavam da ne upadnete u Vatru, a vi mi se izmičete iz ruku!“ (Muslim: 5958).

Džemaludin LATIĆ

 

[1] Za spojenu ličnu zamjenicu hu većina mufessira kaže da se odnosi na Kur'an, koga je Uzvišeni – prema ibn Abbasu i dr.– u Lejletu'l-kadru spustio cijela iz Levhi mahfuza na „zemaljsko Nebo“ (semā'u-dun-jā), za šta nalaze potvrdu u 185.ajetu sure el-Beqare: Mjesec ramazan je onaj u kome je počelo objavljivanje (spuštanje) Kur'ana. – Kur'an je zaista počeo da se objavljuje u ovoj ramazanskoj noći (ed-Dukhan, 3: Ha Mim./ Tako Mi Knjige jasne, / Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – / u kojoj se svaki mudri posao riješi / po zapovijedi Našoj!… ), ali Maturidi smatra da se spomenuta lična zamjenica ne odnosi na Kur'an, nego na riječ  selām-mir i spas, koja se nalazi u 5.ajetu, a čija podudarna značenjska i zvukovna radijacija prožima čitavu suru.

[2] Lejletu'l- qadr (od qadere –moći, veličati, cijeniti, dosuditi… ili qaddere – predorediti, procijeniti, utvrditi…) Mudžahid je vidio kao Lejletu'l-hukm – Noć mudre odluke povezujući zamjenicu iz 1.ajeta sa spuštanjem Kur'ana iz Levhi mahfuza na Zemaljsko Nebo džumleten vāhideten (u cijelosti), a onda, muteferriqan- dio po dio, tokom 23 godine, u Resulullahovo, s.a.v.s., „srce“. U 4. i 5.ajetu sure ed-Dukhan:u njoj se mudro rješava svaka odredba, odredba s Naše strane, koji također govore o istoj ovoj veličanstvenoj noći, upotrijebljen je adjektiv hakīm, što nije promaklo ovom oštroumnom ashabu. – „Kada Allah, dž.š., zaželi da se nešto na Zemlji dogodi, On odredbu o tome spusti nakon što to sačini u cjelinu (kao što je to učinio sa Kur'anom),“ kaže ibn Abbas. – Drugi ovu noć nazivaju Lejletun mubāreke – Noć berićeta i Allahove milosti koju On u njoj spušta na Svoja stvorenja, kao i zbog povećanog ibadeta u toj noći.

 

[3] Retoričko pitanje kojim se, na stilogen način, veliča ova noć! Ni Resulullah, s.a.v.s., niti bilo koje ljudsko biće ne može pojmiti veličinu i značaj ove noći u kojoj se svakome određuje sudbina u pogledu njegove smrti, poslova, opskrbe itd., a Seid ibn Džubejr je tome dodao i upisivanje u defter Allahove sudbine imena svih koji će te godine otići na hadž! – Maturidi navodi i mišljenje onih koji u ovom ajetu – kao i u čitavoj suri – vide utjehu za Resulullaha, s.a.v.s., i njegov Ummet kada im je data ova izuzetna Noć sa svime što ona nosi.

[4] Tj. poslovi i ibadeti te noći su za hiljadu puta umnogostručeni, odn. bolji u odnosu na vrijeme izvan ove noći (Mudžahid). – Ima i mišljenja da je ovdje riječ o stilogenoj komparaciji, a ne o utvrđenom i ograničenom vremenskom roku – kako bi se izrazila veličina ove noći.

 

[5] Tj. meleci sa posebnim zaduženjima; „oni ne znaju ono što je Allah, dž.š., odredio za tu godinu; kao da su to oni posmatrali pa se onda spuštaju sa tim Allahovim emrovima ili odredbama“ (Maturidi).

[6] Rūh u ovom ajetu je Džibril, a.s., koji se tako naziva i u eš-Šu'ara’, 193: Kur'an donosi Rūh Povjerljivi, mada ima i mišljenje da se ta imenica odnosi na milost, dakle: U toj noći se spuštaju meleci sa milošću, zbog čega se ona naziva i Noć berićeta.

[7] ‘Idhn (dosl. izun, dozvola) Taberi tumači kao emer: odredba ili naredba za sve na Zemlji što Allah, dž.š., predoredi u toj noći za tu godinu.

[8] Jedni smatraju da meleci, mašući svojim „krilima“, spuštaju  selam (mir) na svakog vjernika i vjernicu pozdravljajući ih tim pozdravom; drugi kažu da je Lejletu'l-kadr Noć spasa, noć u kojoj se ne događa zlo niti se u njoj šalju šejtani – sve do pucanja zore.