Objavio je sljedeća djela:

pjesničke zbirke:
 • Mejtaš i vodica
 • Amberom ti cvali puti
 • Dome Davudov  (prevedena na albanski)
 • Srebrena česma
 • Škripa vratnica
 • Srebrenički inferno (prevedena na turski, slovenački i albanski)
 • Kćeri svoga porobljenog naroda
 • Dođi, Najdraži –divan ilahija i kasida
 • Careve oči

Dosad je preveo:

s arapskog:
 • Halal i haram u islamu (sa muftijom Seid-ef. Smajkićem) šejha Jusufa Karadawija
 • Tematski tefsir kur'anskih sura (sa Zahid-ef. Mujkanovićem) šejha Muhammeda Gazalija
 • dva divana ljubavne poezije Šapat pustinje  i Putnik u pustinji Abdul-Aziza Su'uda al-Babtina
 • Tarihe hafiza Kjamila Silajdžića
 • Muntekhabu'l-ahadith- Cvjetove iz Muhammedove, s.a.v.s., bašče  Muhammeda Jusufa Kandehlevija (izbor 1505 hadisa);
s engleskog:
 • Tevhid – njegove implikacije na mišljenje i život Ismaila Radžija al-Faruqija
 • Islam i sekularizam Sayeda Muhammeda Naqiba al-Attasa
 • Poruku Istoka (zbirka poezije) Muhammeda Iqbala
 • Principe države i vlasti u islamu Muhammeda Asada
 • Historiju kur'anskoga teksta – Od objave do kompilacije – Komparativna studija sa Starim i novim zavjetom Muhammeda Mustafe el-A'zamija
 • Šuru- Kur'anski princip dogovaranja Ahmada al Raysunija
s arapskog i engleskog:
 • Feda'ilu'l-e'amal – Koristi od dobrih djela  Muhammeda Zekerijjaha Kandehlevija.

Dosad je objavio sljedeće knjige iz islamskih nauka:

 • Islam i svjetske religije I i II
 • Stil kur'anskoga izraza
 • „Sedam harfova“ Kur'ana
 • Jezik Kur'an-i kerima.